SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for Stykka ApS (der også driver virksomhed under navnet “Cotter”), CVR nr. 33587740.

 

 1. OMFANG

Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter kaldet “betingelser”) for Stykka ApS (“SA”) gælder alle tilbud, leverancer og salgsordrer udarbejdet af SA for alle produkter eller varer samt services forbundet hermed (herefter kaldet “produkterne”).

Accept af en kundes ordre er betinget af kundens accept af disse betingelser, uanset om kunden accepterer skriftligt, implicit eller ved betaling for de produkter, der er bestilt i henhold hertil.

Disse betingelser har forrang for enhver købsbetingelse angivet eller underforstået af køber, medmindre SA har accepteret sådanne betingelser fra køber skriftligt. Hvis SA undlader at anfægte afvigende betingelser eller tilføjelser, ændringer eller begrænsninger til de betingelser, der er indeholdt i enhver form for kommunikation fra kunden, skal det ikke betragtes som en fraskrivelse af bestemmelserne heri.

 1. TILBUD

Alle skriftlige tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Endvidere er alle tilbud på varer altid afhængigt af, om varerne er til rådighed, selvom dette ikke er eksplicit angivet i tilbuddet.

Alle oplysninger og data om produkter, illustrationer, tegninger og information i f.eks. brochurer eller på SA’s website er kun vejledende. Oplysninger fra SA er kun bindende under forudsætning af en endelig salgsaftale i ordrebekræftelsen.

 1. ORDRER

En endelig salgsaftale er først bindende for SA, når SA har sendt en skriftlig bekræftelse af ordren (herefter kaldet en “ordrebekræftelse”) til kunden.

SA er altid og uden ansvarspådragelse berettiget til at ændre produktionsprocesserne, emballage og/eller mærkning af produkterne uden forudgående varsel til kunden.

SA har ret til at annullere enhver ordrebekræftelse uden varsel til kunden, hvis kunden bliver insolvent, erklæres konkurs, anmoder om eller accepterer støtte i forbindelse med en betalingsstandsning eller bliver ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser i forbindelse med sin virksomhed, eller hvis det anses for meget sandsynligt, at et af ovenstående forhold vil opstå i den nærmeste fremtid.

 1. PRISER OG AFGIFTER

Den pris, der skal betales for de produkter, kunden har bestilt, er angivet i ordrebekræftelsen.

Alle priser er eksklusive moms og afgifter.

 1. TEKNISKE PRODUKTOPLYSNINGER

Se https://cotter.dk/how_to/preparing-files-illustrator/ for at få et overblik over krav vedrørende tegninger og specifikationer.

SA skærer i henhold til kundens tegning uden tegningsændringer, medmindre der foreligger en skriftlig aftale herom. Det omfatter justering af linjer for at tage hensyn til materialets reaktion på laserprocessen eller bredden af laserskæringen. Det er kundens ansvar at følge tegningsretningslinjerne således, at tegningen er velegnet til brug.

Kvaliteten af grafikken og materialets eller genstandens egenskaber vil indvirke på, hvordan billedet fremstår på emnet. Hvis komponenttolerancer er særlig vigtige, eller hvis kunden ikke er sikker på, om tegningen er egnet til laserskæring, kan SA tilbyde at lave en prototype, evaluere og tilpasse tegningen og foretage en tolerancetest som en yderligere service mod betaling.

Hvis SA påtager sig design eller en anden ekstra service for kunden mod betaling, skal tegningsspecifikationer og evt. efterfølgende ændringer af tegningsspecifikationerne fra SA helst bekræftes skriftligt af kunden. SA kan ikke holdes ansvarlig for fejlfortolkning af kundens mundtlige instruktioner.

I nogle tilfælde skal der udarbejdes tegninger, før der kan afgives et præcist pristilbud på arbejdet. I disse tilfælde skal kunden betale for tegningerne, selvom projektet ikke gennemføres. En særskilt ordrebekræftelse udarbejdes for disse tegninger, inden arbejdet igangsættes.

SA er kun forpligtet til at gemme kundens designfiler, så længe projektet kører, medmindre SA har accepteret noget andet.

 1. MATERIALE LEVERET AF SA

Der vil forekomme variationer i naturlige og fremstillede materialer. Uden en forudgående skriftlig aftale er det ikke SA’s ansvar at tjekke materialetykkelse eller andre parametre inden igangsætning af laserarbejdet. SA stoler på producentens specifikationer og bruger disse materialer på sædvanlig vis. SA kan tjekke materialets tolerancer og meddele dette til kunden, inden laserarbejdet igangsættes som en ekstra service mod betaling, hvis ønsket.

SA er ikke ansvarlig for ujævnheder i materialet, som kunne resultere i unøjagtigheder i skæring eller indgravering, selvom man bestræber sig på at sikre det bedste resultat.

 1. MATERIALE LEVERET AF KUNDEN

Når en kunde leverer materiale til produkterne, er det kundens ansvar at levere dem i god stand og at sikre, at de er egnet til laserarbejde og det tiltænkte projekt. SA forbeholder sig ret til at nægte at laserskære suspekte materialer og at søge om erstatning, hvis kundens materiale forårsager skader på medarbejdere eller udstyr.

SA er ikke ansvarlig, hvis resultatet af laserarbejdet på materialet leveret af kunden ikke er tilfredsstillende, medmindre det kan dokumenteres, at fejlen ikke på nogen måde kan tilskrives det leverede materiale. I sådanne tilfælde vil SA refundere prisen for laserskæring, men ikke værdien af eller omkostningerne forbundet med erstatning af kundens materiale, undtagen hvis fejlen er resultatet af grov uagtsomhed fra SA’s side.

SA er ikke ansvarlig for hændeligt tab eller skade på kundens materiale, mens det befinder sig hos SA.

SA opbevarer ikke kundens overskydende materiale, der ikke er blevet brugt, uendeligt. Uden en særlig skriftlig aftale skal kundens overskydende materiale afhentes eller bruges inden for en måned fra projektets afslutning. Efter en måned forbeholder SA sig ret til at kræve betaling for opbevaring eller bortskaffe materialet efter eget skøn.

 1. LEVERINGSTID OG FORSINKELSE

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er leveringstiden ikke afgørende. Enhver leveringstid angivet af SA er vejledende og ikke bindende for SA.

SA må levere produktet i en eller flere delleveringer og fakturere hver levering særskilt.

Hvis levering er forsinket, og SA er ansvarlig for forsinkelsen, er kunden berettiget til at forlange levering ved skriftligt varsel til SA. Det er imidlertid betinget af, at kunden har fastsat en endelig tidsfrist på minimum (5) hverdage, inden for hvilken tid produktet skal leveres, hvor kunden således antyder sin intention om at ophæve ordrebekræftelsen, hvis levering ikke har fundet sted inden for denne tidsfrist. Kun hvis levering ikke har fundet sted inden for tidsfristen, er kunden berettiget til at annullere ordrebekræftelsen.

 1. LEVERINGSSTED, FRAGTOMKOSTNINGER, TRANSPORTRISICI, HÅNDTERINGSGEBYR

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, finder levering sted hos SA. Kunden bærer derefter risikoen for produkterne. Hvis kunden ikke afhenter produkterne til tiden, vil SA opbevare dem for kundens regning og risiko.

SA forbeholder sig ret til at sende produkterne forud for den aftalte forsendelsesdato. Hvis der ikke foreligger særlige skriftlige instruktioner, kan SA frit vælge transportfirma og afsende produkterne. SA er ikke ansvarlig for noget tab forbundet med forsendelse.

Hvis levering forhindres af forhold, der kan henføres til kunden, f.eks. i tilfælde af at kunden nægter at modtage leverancen, har SA ret til at sørge for opbevaring af produkterne for kundens regning og risiko eller efter tredive (30) dage at bortskaffe produkterne efter eget skøn. SA er berettiget til at opkræve leje for opbevaring, kræve dækning af omkostningerne osv.

 1. BETALING

Bankoplysninger til betaling er trykt i slutningen af disse betingelser og på fakturaen.

Hvis kunden ikke betaler til tiden, er SA berettiget til en rente fra forfaldsdagen på to procent (2 %) om måneden. SA er også berettiget til at annullere ordrebekræftelsen og suspendere yderligere leverancer i henhold til den gældende ordrebekræftelse, indtil alle udestående beløb er blevet betalt fuldt ud.

Kunden er ikke berettiget til at foretage nogen afslag, modregning eller modkrav i de beløb, der skal betales til SA.

 1. EJENDOMSFORBEHOLD

Produkterne forbliver SA’s ejendom, indtil fuld betaling er modtaget, medmindre et sådan ejendomsforbehold ikke er tilladt ifølge gældende lov.

 1. GARANTI

I henhold til nedenstående og/eller medmindre en længere garantiperiode er fastlagt i ordrebekræftelsen, giver SA 12 måneders garanti på sine produkter for fejl, der kan henføres til SA. Garantien dækker ikke almindeligt slid, defekter og slid på overflader (herunder overfladebehandling) og skader, der skyldes uhensigtsmæssig eller utilstrækkelig vedligeholdelse, anvendelse eller brug.

SA yder ingen garanti overhovedet, når det drejer sig om styrke, velegnethed, holdbarhed og stabilitet på de produkter, der er lavet af SA baseret på kundens specifikationer – medmindre det er udtrykkeligt aftalt skriftligt – og frasiger sig ethvert ansvar herfor.

 1. UNDERSØGELSE OG BESKED OM FEJL

Umiddelbart efter modtagelse af produkterne skal kunden grundigt undersøge produkterne for at se, om de opfylder kravene og således er fejlfri. Kunden skal skriftligt meddele SA om synligt fejlbehæftede produkter, fejlmængder eller forkert forsendelse af produkter inden for tre (3) dage fra modtagelse af forsendelsen. Hvis SA ikke adviseres skriftligt inden for denne tid, betragtes det som en fraskrivelse af et hvert krav, herunder retten til at returnere produkterne på basis af synlige fejl, produktmanko eller forkerte forsendelser.

Ved ikke synlige fejl på produkterne skal kunden advisere SA skriftligt, så snart kunden har konstateret eller burde have konstateret sådanne fejl og under alle omstændigheder inden ibrugtagning.

Besked om fejlbehæftelse uanset hvilken type skal gives inden for tolv (12) måneder efter levering. Hvis kunden ikke fremsender en sådan meddelelse, bortfalder ethvert efterfølgende krav, da enhver afhjælpning herefter ifølge aftale er udelukket.

 1. ANSVAR FOR FEJL

Hvis produkterne viser sig at være fejlbehæftede af årsager, som SA er ansvarlige for, og kunden har orienteret SA, som foreskrevet under punkt 13, kan kunden afvise sådanne produkter. I sådanne tilfælde skal SA efter eget skøn enten udstede en kreditnota for disse fejlbehæftede produkter, give et afslag i prisen på produkterne svarende til deres reducerede værdi eller foretage en ny levering. Alle andre misligholdelsesbeføjelser er ifølge aftale udelukket.

Fejlbehæftede produkter, der er korrekt afvist af kunden, er SA’s ejendom og skal på SA’s anmodning stilles til rådighed for SA. Hvis SA vælger ikke at tilbagetage de fejlbehæftede produkter, skal produkterne bortskaffes af kunden.

 1. PRODUKTANSVAR

SA er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af produkterne, medmindre gældende lovgivning foreskriver et sådant ansvar.

Kunden skal skadesløsholde SA i det omfang, SA pådrager sig erstatningsansvar over for en tredjepart med hensyn til enhver skade, for hvilken SA ikke er ansvarlig over for kunden.

 1. FORCE MAJEURE

Alle ordrebekræftelser er underlagt grundlag for afhælpning (force majeure) såsom strejke, lockout, brand, krig, civilt oprør, import- og eksportforbud, transportproblemer, uforudsete driftsforstyrrelser eller manglende eller forsinkede leveringer fra underleverandører og enhver anden begivenhed eller forhold uden for SA’s rimelige kontrol. Hvis ordrer ikke effektueres af sådanne årsager, kan SA ikke holdes ansvarlig. Det gælder, uanset om det er muligt eller ej at få en lignende vare fra andre leverandører end den, der normalt ville levere de tilbudte varer.

SA adviserer kunden skriftligt om sådanne forholds indgriben og ophør. Den forventede leveringsdato anses for forlænget med en periode svarende til den tid, man mistede på grund af en forsinkelse, der kan henføres til denne bestemmelse. En sådan begivenhed berettiger ikke kunden til at ophæve, hævde at der foreligger kontraktbrud eller påberåbe sig nogen ret i henhold hertil. Men begge parter er berettiget til at ophæve ordrebekræftelsen for produkter, der er forsinket grundet force majeure i mere end tre (3) måneder.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Enhver immateriel rettighed tilhørende SA, herunder tekniske dokumenter og dokumentation sendt til kunden, er og skal forblive SA’s ejendom og kan ikke videregives til nogen tredjepart eller benyttes til andre formål end de aftalte uden SA’s forudgående skriftlige tilsagn.

Kunden garanterer, at denne har anmodet om og fået alle relevante tilladelser til at bruge ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og varemærkenavne inkorporeret i de design, der er leveret til SA. SA kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for overtrædelse af immaterielle rettigheder, heller ikke når SA agerer i henhold til kundens instruktioner. Kunden skal skadesløsholde SA i det omfang, SA pådrager sig erstatningsansvar over for en tredjepart med hensyn til enhver skade i forbindelse med overtrædelse af immaterielle rettigheder.

Alle produkter designet af SA forbliver SA’s immaterielle aktiv, uanset om produkterne eller dele heraf er beskyttet af ophavsret, varemærke, designrettigheder eller anden beskyttelse af immaterielle aktiver. Det omfatter imidlertid ikke kundens immaterielle aktiv indeholdt i produktdesignet, f.eks. kundens varemærke. Kunden får en ikke-eksklusiv brugsret ved fuld betaling.

SA må bruge billeder af færdige produkter på sin website og på de sociale medier. Billederne vil blive fjernet på anmodning.

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVARSLOFT

SA kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen indirekte, tilfældige eller følgeskader såsom driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventede besparelser eller lignende.

Hvis SA har noget ansvar for kontraktbrud, overtrædelse af en betingelse, garanti eller repræsentation eller andet, skal SA’s samlede ansvar over for kunden med hensyn til enhver hændelse eller række af hændelser være begrænset til den kontraktmæssige salgspris for de pågældende produkter i den ordrebekræftelse, sagen vedrører.

 1. INDIVIDUALITET (VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED)

Hvis en bestemmelse i disse betingelser viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal ingen anden bestemmelse påvirkes eller gøres ugyldig eller ikke kunne håndhæves, fordi en anden bestemmelse af en eller anden grund delvist eller i sin helhed er ugyldig eller ikke kan håndhæves. I så tilfælde skal bestemmelsen eller bestemmelserne erstattes med en bestemmelse eller bestemmelser, der er gyldige og kan håndhæves og ligger så tæt på formålet og den juridiske tolkning af den eller de bestemmelser, der er ugyldige eller ikke kan håndhæves, som muligt.

 1. FRASKRIVELSE

Hvis SA undlader at udøve eller håndhæve rettigheder i henhold hertil, skal det ikke betragtes som en fraskrivelse af en sådan rettighed eller være en hindring for at udøve eller håndhæve disse på noget tidspunkt.

 1. LOVVALG OG TVISTER

Enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med disse betingelser og enhver ordrebekræftelse skal afgøres i henhold til dansk lov. Denne bestemmelse om lovvalg omfatter ikke dansk lovgivning om international privatret.

De domstole, der har jurisdiktion over SA på virksomhedens hjemsted i Danmark, skal være det aftalte værneting. SA er imidlertid altid berettiget til i stedet at anlægge sag mod kunden i kundens værneting.

SA er under alle omstændigheder berettiget til at kræve, at enhver tvist, der skyldes eller opstår i forbindelse med en ordrebekræftelse eller betingelserne, herunder tvister vedrørende eksistensen, validiteten eller ophævelsen heraf, afgøres ved voldgift. En sådan voldgift skal administreres af Voldgiftsinstituttet i henhold til de regler for voldgiftsproceduren, som Voldgiftsinstituttet har godkendt, og som gælder på det tidspunkt, hvor sådanne sager starter. Begge parter er berettiget til at udnævne en voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd skal udnævne en tredje voldgiftsmand som formand for voldgiftsretten. Voldgiftsretten skal sidde i København, og sagen skal føres på dansk.

_________________________________

Stykka ApS
Adresse: Fabriksparken 1
2600 Glostrup Denmark
CVR nr.: 33587740

Bankoplysninger
Danske Bank
Registreringsnr. 3148
Kontonr.: 0010885167
IBAN: DK7930000010885167
SWIFT-kode: DABADKKK

Sydbank
Kontonr.: 8075 / 0001663503
IBAN: DK9080750001663503
SWIFT-kode: SYBKDK22